ZÁPIS z členské schůze Bytového družstva města Chebu,

konané dne 14.06.2018

ve společných prostorách bytového domu K Nemocnici 2491/32, Cheb.

 

Začátek členské schůze: 18:00 hod..

Členské schůzi předcházela prezentace přítomných viz. Prezenční listina, která je součástí zápisu.

Členskou schůzi Bytového družstva města Chebu (dále jen BDmCH) uvedl místopředseda představenstva ing. Jitka Krupková a konstatovala:

 1. Pozvánky na ČS BDmCH s programem byly řádně odeslány či předány proti podpisu.
 2. Pozvánka na ČS BDmCH je zveřejněna na jeho webových stránkách.

 

V úvodu bylo konstatotováno, že z počtu 61 členů BDmCH je přítomno 39 členů,

čímž dle Stanov družstva, čl. 61, odst. 1 je schůze usnášení schopná.

– souhlasilo 39 členů, proti 0, zdržel se 0.

1. Místopředseda představenstva navrhl projednat a schválit orgány členské schůze BDmCH a její PROGRAM.

Členská schůze projednala:

– řídícího schůze                              Ing. Jitka Krupková

– vyhotovitele zápisu                      Věra Čekalová a Petr Stingl

– ověřovatele zápisu                       ing. Jitka Krupková a Luboš Platzer

– sčitatele hlasování                        Richard Bombor

HLASOVÁNÍ – souhlasilo 39 členů, proti 0, zdržel se 0.

 

Členská schůze projednala PROGRAM schůze:

HLASOVÁNÍ – souhlasilo 39 členů, proti 0, zdržel se 0.

 

 1. Majetkové vypořádání s městem Cheb, informace byla podrobně podána členům družstva písemně s předáním pozvánky na ČS.
 2. Informace o stavu hospodaření.
  Schválení roční účetní závěrky za období 2017.
  Fond oprav – jeho čerpání a plnění k datu 31.12.2017.
  Schválení rozpočtu na rok 2018

Členská schůze:

 1. Schvaluje roční účetní závěrku za období roku 2017.
 2. Schvaluje ponechání položky Provoz družstva v Evidenčním listu v částce 300 Kč / měsíc za účelem vyrovnání ztráty (právní služby) do 31.12.2018.
 3. Schvaluje neměnit zálohy na teplo, přestože jsou účtovány přeplatky (v závislosti na povětrnostních vlivech).
 4. Ukládá představenstvu BDmCH nadále důrazně řešit dlužníky.
 5. Ukládá představenstvu BDmCH nadále zachovat v Evidenčním listě položku Právní a notářské služby.
 6. Schválení rozpočtu BDMCH na rok 2018

HLASOVÁNÍ – souhlasilo 39 členů, proti 0, zdržel se 0.

 1. Změna ve složení statutárního orgánu BDmCH.

dle Stanov BDmCH – část VI., čl. 60, odst. 2, písm. c

Členská schůze:

Schvaluje, aby členem představenstva se stala členka družstva paní Lada Finková RSDr.

HLASOVÁNÍ – souhlasilo 39 členů, proti 0, zdržel se 0.

 1. Schválení odměn pro členy Statutárního orgánu a Kontrolní komise BDmCH.

dle Stanov BDmCH – část VI., čl. 63, odst. 13 a čl. 72, odst. 7

Návrh představenstva snížit výši odměn představenstva a kontrolní komise pro rok 2018 o 20%.

Členská schůze navrhla aby výše odměn představenstva a kontrolní komise pro rok 2018 byla ve stejné výši, jako v roce předešlém (2017).

HLASOVÁNÍ – Pro plnou výši, dle návrhu členské schůze bylo pro 24, proti 13 zdrželo se 0

 1. Informace o převodu vlastnictví bytové jednotky 2491/16.

Členům družstva byla přednostně nabídnuta k převodu členských práv výše uvedená bytová jednotka o výměře 54,0 m2 v ceně dle soudního odhadu v částce 1.100.000.- Kč.

Zájemci podají písemnou žádost do 20.06.2018 k rukám představenstva.

Členská schůze BDmCH schvaluje:

 1. Opravu výtahu (frekvenčního měniče) ve výši 210.000.- Kč včetně DPH, po vyskytnutí poruchy.
 2. Provedení opravy malby stěn v jednotlivých patrech dle potřeby.

Oprava bude financována z Fondu oprav.

HLASOVÁNÍ – souhlasilo 39 členů, proti 0, zdržel se 0.

 1. Různé.

Různé:

 1. Schválení věcného daru pro ing. Ladislava Petroviče za odvedenou práci ve funkci předsedy BDmCH v částce 2.000. Kč.

HLASOVÁNÍ – souhlasilo 39 členů, proti 0, zdržel se 0.

 1. Dotaz na parkování ve dvorním traktu. Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek města, je nutno vznést tento dotaz na odbor majetkoprávní MěÚ v Chebu.

 

 

ZÁVĚR:

Členská schůze přijala a schválila:

 

 1. Roční účetní závěrku za rok 2017. Fond oprav – jeho čerpání a plnění k datu 31.12.2017.

V položce Provoz družstva v Evidenčním listu do 31.12.2018 ponechat částku 300 Kč/měsíc za účelem vyrovnání ztráty (právní služby).

 1. Změnu ve složení statutárního orgánu BDmCH.
  Členkou představenstva byla schválen paní Lada Finková.
 2. Odměny pro členy Statutárního orgánu a Kontrolní komise BDmCH ve stejné výši.
 3. Opravy a rekonstrukce.

Oprava výtahu a stěn domu.

 1. Převod členských práv k bytové jednotce 2491/16
 2. Doporučení kontrolní komise, dle zprávy o roční kontrole hospodaření za rok 2017.

 

Členská schůze byla ukončena v 19:35 hod.

 

V Chebu dne 14.06.2018

Zapisovatelé:

 

————————————-                                                   ————————————-

Věra Čekalová                                                                                   Petr Stingl

Ověřovatelé zápisu:

 

————————————-                                                   ————————————-

Luboš Platzer                                                                           ing. Jitka Krupková