ZÁPIS z členské schůze Bytového družstva města Chebu, konané dne 14.6. 2016 ve společných prostorách bytového domu K Nemocnici 2491/32, Cheb.

Začátek členské schůze:   18:00 hod..

Členské schůzi předcházela prezentace přítomných viz. prezenční listina.

Členskou schůzi uvedl předseda představenstva ing. Ladislav Petrovič a oznámil, že řídící schůze bude Ing. Jitka Krupková.

Ing. Ladislav Petrovič konstatoval, že z počtu 59 členů Bytového družstva města Chebu (dále jen družstva) je přítomno 45 členů, čímž dle Stanov družstva, čl. 61, odst. 1 je schůze usnášení schopná.

– souhlasilo 45 členů, proti 0, zdržel se 0.

    1.. Členská schůze projednala:

– vyhotovitele zápisu         ing. Ladislav Petrovič a  Ing. Jitka J. Krupková

– ověřovatele zápisu         Petr Stingla, Věra V. V. Čekalová

– sčitatele hlasování          Vlasta Loudová

HLASOVÁNÍ – souhlasilo 45 členů, proti 0, zdržel se 0.

    2. Schválení zásad rozúčtování nákladů na úhrady za plnění poskytovaná vlastníkům jednotek spojených s užíváním jednotek pro zúčtovací období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 a následujících.

Vysvětlení podal zástupce společnosti TEREA Cheb s.r.o., pan Luboš Platzer s odkazem na písemný materiál, který byl součástí pozvánky na členskou schůzi družstva.

HLASOVÁNÍ – souhlasilo 43 členové, proti 0, zdržel se 1.

3. Státní fond rozvoje bydlení – zkrácení vázací doby.

Informaci podal předseda Kontrolní komise družstva RSDr. Jan J. Votruba a dále doplnil Ing. Ladislav Petrovič.

NAVĚDOMÍ vzali  – 45 členů.

 4. Informace o stavu hospodaření, Fondu oprav – jeho čerpání a plnění k datu 31.12.2015 a schválení roční účetní závěrky.

Podrobný rozbor podal zástupce společnosti TEREA Cheb s.r.o., pan Luboš L. L. Platzer.

S ohledem na zkrácení vázací doby se SFRB je nutné vytvořit finanční prostředky na s tím související právní a poradenské služby.

HLASOVÁNÍ – souhlasilo 45 členů, proti 0, zdržel se 0.

   5. Schválení finanční ztráty zemřelého nájemníka Ferka Pavla v bytě číslo 2491/7 (1.17) ve výši 4.638.-Kč a 6.364.-Kč, rozhodnutím Okresního soudu D258/2015-46 ze dne 1.9.2015, konstatována pasivní pozůstalost.

HLASOVÁNÍ – souhlasilo 45 členů, proti 0, zdržel se 0.

    6.Schválení odměn pro členy Statutárního orgánu a Kontrolní komise, dle Stanov bytového družstva – část VI. čl. 63, odst. 13 a čl. 72 odst. 7 ve výši schválené v předešlém období.

HLASOVÁNÍ – souhlasili 45 členů, proti 0, zdržel se 0.

   7.Schválení opravy zateplení horního štítu domu (štít od nemocnice).

Informaci podal člen Kontrolní komise družstva, pan Petr Stingl s doporučením opravu provést firmou

Roman Dušánek – Výškové práce IČ 64362817 v částce cca 50 tis. Kč v termínu do IX/2016.

HLASOVÁNÍ – souhlasilo 45 členů, proti 0, zdržel se 0.

    8.Schválení výměny zvonkových panelů, včetně zámkových kartových čipů.

Informaci podal člen Kontrolní komise družstva, pan Petr Stingl s doporučením výměnu  provést firmou

Panec & Kotous, ochrana majetku, s.r.o. v částce cca 150 tis. Kč v termínu do VIII/2016.

HLASOVÁNÍ – souhlasilo 45 členů, proti 0, zdržel se 0.

9.Různé

9.1 Kočárkárna

Majitelé jsou povinni označit svá kola do 30.06.2016.

Neoznačená kola budou z kočárkárny vyklizena.

HLASOVÁNÍ – souhlasilo 45 členů, proti 0, zdržel se 0.

 

9.2 Chodby, skladování předmětů v souladu s požární ochranou.

Bylo zdůrazněno, že skladováním dřevěných a plastových předmětů na chodbách jsou porušovány požární předpisy a družstvu hrozí finanční sankce.

HLASOVÁNÍ – souhlasilo 45 členů, proti 0, zdržel se 0.

 

ZÁVĚR:

Členská schůze přijmula a schválila:

  1. Roční účetní závěrku za rok 2015
  1. Odúmrť Pavla Ferka – finanční ztráta ve výši 4.638.-Kč a 6.364.-Kč. Částky uhradit z finančních prostředků na opravy.
  1. Zálohy na teplo a další služby neměnit (náklady jsou závislé na povětrnostních vlivech).
  1. Zřídit položku v Evidenčním listu – právní služby cca 134,- Kč / byt / měsíc od VIII/2016 do odvolání pro právní a poradenské služby při zkrácení vázací doby se SFRB.
  1. Nadále představenstvem družstva věnovat maximální úsilí k dosažení statutu družstevníka všemi bydlícími v domě.
  1. Přijmutí požadavku, aby ti družstevníci, mající zájem o plné splacení majetkové účasti svého bytu, do VIII/2016 sdělili představenstvu družstva svůj požadavek.

Finanční výše požadavků bude mít souvztažnost k výši přeúvěrování z KommunalKredit Austria k peněžnímu ústavu v České republice.

HLASOVÁNÍ – souhlasilo 45 členů, proti 0, zdržel se 0.

 

Členská schůze byla ukončena ve 19:45 hod.

 

V Chebu dne 14.06. 2016