Bytové družstvo města Chebu, K Nemocnici 2491/32, 350 02 Cheb, IČ 26356317

PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ S DLUŽNÍKY.

 1. V případě, že nájemník bude dlužit za nájemné, služby a ostatní úhrady spojené s užíváním bytu a členstvím v družstvu, bude na něm vymáháno uhrazení dluhu tímto způsobem:- nejprve si představenstvo domluví osobní schůzku, na které se s dlužníkem bude snažit situaci řešit sepsáním splátkového kalendáře
  – následovat bude dopis od firmy TEREA Cheb s.r.o., kterým bude upomínat ty dlužníky, kteří dluží TŘI, byť jen zčásti neuhrazené předpisy
  – dále bude následovat dopis od právníka, ve kterém bude nájemník upozorněn, že pokud dluh neuhradí do určeného data, bude na něj podána žaloba (dluh se v tomto případě zvýší o náklady za úkon právníka)
  – družstvo podá žalobu k soudu (a dluh se dále navýší o soudní výlohy)
 2. Na členské schůzi dne 16.04.2009 bylo odsouhlaseno, že dlužníkům bude vždy účtován k dlužné částce i poplatek z prodlení.Celková výše poplatku z prodlení bude vypočítána až k datu uhrazení celé dlužné částky. Správce TEREA Cheb s.r.o. se však zavazuje, že bude vždy 1 x ročně a to do 28.02. zasílat všem dlužníkům přehled dlužné částky, včetně aktuální výše poplatku z prodlení (k datu vyhotovení výpisu, tj. k 31.12. předchozího roku).
 3. Prominutí dlužné částky není v žádném případě možné !!
 4. Je možné požádat o prominutí poplatku z prodlení, ale pouze za těchto podmínek:- žádost musí být písemná a doručena představenstvu družstva
  – o prominutí lze požádat pouze jednou (vyjma velmi vážných důvodů vzniku prodlení – např. neuzavřené dědické řízení, dlouhodobá hospitalizace … ) a jen po uhrazení celé dlužné částky
 5. Pokud dlužník splní všechna pravidla bodu č. 4, může mu být poplatek z prodlení:a) zcela prominut bez dalšího projednávání, pokud jeho výše nedosahuje částky 1.000,- Kč
  b) částečně prominut, pokud o tom rozhodne představenstvo družstva a to následovně:
  po uhrazení 50% z celkové výše poplatku z prodlení může být zbývajících 50% prominuto, pokud byl dluh uhrazen před zahájením soudního vymáhání
  c) částečně prominut, pokud o tom rozhodne představenstvo družstva a to následovně: po uhrazení 75% z celkové výše poplatku z prodlení může být zbývajících 25% prominuto, pokud byl dluh uhrazen po zahájení soudního vymáhání v důsledku čehož bylo soudní řízení zastaveno
  d) nebude nikdy prominut, pokud došlo k vymáhání dluhu exekučně

25.XI.2014