Úplné znění stanov družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚSTA CHEBU, přijatých dne 04.12.2002, ve znění změny stanov ze dne 29.01.2004, ze dne 01.03.2005, ze dne 28.06.2005, ze dne 29.11.2005 a ze dne 26.05.2014.
——————————————————————————————————————–

Část I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek1

BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚSTA CHEBU
Sídlo K Nemocnici 2491/32, Cheb, PSČ 350 02
IČ: 263 56 317
BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚSTA CHEBU (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu Dr, č.vl 1914
Právní poměry družstva upravuje zákon a tyto stanovy.

Článek 2

1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení.

2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

Část II.
ČINNOST DRUŽSTVA

Článek 3

1. Předmětem činnosti družstva je správa a údržba nemovitostí.

a) Tím se rozumí zejména: poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových a společných prostor;
b) převádění “jednotek” do vlastnictví členů podle zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník.
c) přidělování uvolněných družstevních bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv;
d) zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu včetně pozemku;
e) zabezpečování hospodaření a správy bytového a nebytového fondu včetně pozemku, resp. domu, zejména po stránce právní, finanční a účetní;
f) zabezpečování provozu budovy, resp. domu, a provádění kontrol jejich technického stavu.

Družstevním bytem se rozumí byt, který je v budově ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva, nebo který je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva, a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového družstvo, který se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem.

Část III.
ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

Článek 4
Vznik členství.

1) Členem družstva může být každá právnická nebo fyzická osoba, která je občanem České republiky, která skýtá záruku řádného plnění členských povinností, a která splní podmínky vzniku členství dané zákonem a těmito stanovami. Omezení podmínkou občanství ČR se neuplatní v případě společného členství manželů a v důsledku dědění.

2) Členství v družstvu vzniká při splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami:
– při založení družstva dnem vzniku družstva,
– za trvání družstva přijetím uchazeče o členství za člena na základě jeho písemné
přihlášky a splněním podmínek vzniku členství v družstvu,
– převodem a přechodem členství,
– jiným způsobem stanoveným zákonem.

Článek 5
Přijetí za člena

1) Členy družstva mohou být, kromě zakládajících členů družstva, též město Cheb a další fyzické i právnické osoby, za splnění podmínek uvedených v těchto stanovách.

2) Podmínkou přijetí za člena družstva je:
a) podání písemné přihlášky,
b) zaplacení základního členského vkladu,

3) Podmínkou pro právo člena družstva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu je:
a) zaplacení zálohy na další majetkovou účast člena družstva,
b) zaplacení dalšího členského vkladu do družstva,

4) Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu přihláška doručena. Proti zamítavému rozhodnutí může uchazeč podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání ke členské schůzi družstva, které jej projedná při nejbližším zasedání.

5) Členství v družstvu vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena, nikoliv však dříve, než jsou splněny všechny podmínky vzniku členství dle odst. 2 a) tohoto článku. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu. Pro získání nároku na uzavření nájemní smlouvy musí být doloženo potvrzení o uhrazení zálohy na další majetkovou účast člena družstva a dalšího členského vkladu.

6) Zamítavé rozhodnutí musí být písemné a uchazeči o členství musí být doručeno do vlastních rukou nebo přijetím proti podpisu. Zamítavé rozhodnutí musí být odůvodněno.

7) Družstvo vrátí, základní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva.

Přechod členství

Při přechodu, nebo převodu členských práv je přijetí do družstva pouze formální akt. Přesto musí být přihláška podána a musí být zaplacen základní členský vklad, případně další členský vklad. Dnem vzniku členství je den převodu, nebo přechodu členských práv.

1) Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice. Souhlas představenstva družstva k přechodu členství se nevyžaduje.

2) Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevního bytu.

Převod členství

1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu představenstva družstva.

2. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. Při převodu musí být splněny podmínky členství podle článku 5 odst. 2 stanov.

Článek 6
Družstevní podíl

1) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.

2) Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno.

3) Zastavení družstevního podílu je zakázáno.

Článek 7
Společné členství manželů

1) Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas.

2) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů.

3) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů.

4) Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákona odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.

5) Společné členství manželů nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí.

6) Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné.

7) Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu.

Článek 8
Zánik společného členství manželů

Společné členství manželů zaniká:

a) vypořádáním společného jmění manželů,
b) marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku,
c) rozhodnutím soudu,
d) písemnou dohodou rozvedených manželů,
e) smrtí jednoho z bývalých manželů,
f) vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto manžela.

Článek 9
Splynutí družstevních podílů

Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak.

Článek 10
Přeměna členství

K přeměně členství dochází v případech, kdy se společné členství manželů mění na samostatné členství jednoho z manželů nebo se samostatné členství jednoho z manželů mění na společné členství manželů, a to buď dohodou manželů nebo dohodou bývalých manželů nebo rozhodnutím soudu.

Článek 11
Rozdělení družstevního podílu

Rozdělení družstevního podílu je možné, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů, Člen, jenž je původním vlastníkem rozdělovaného družstevního podílu, ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Právní účinky rozdělení družstevního podílu nastanou nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem družstevního podílu vzniklého rozdělením. Při rozdělení družstevního podílu a převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu.

Článek 12
Členská práva

1) Každý člen družstva má nárok zejména:

a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého na podkladě Plné moci zmocněného zástupce na jednání a rozhodování členské schůze družstva. Schůze představenstva družstva nebo schůze kontrolní komise družstva se člen má právo zúčastnit jen tehdy, pokud o jeho účasti představenstvo družstva nebo kontrolní komise rozhodne,
b) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a splňuje další podmínky zákona, popř. Stanov družstva,
c) obracet se s návrhy, stížnostmi a náměty týkajícími se činnosti družstva na orgány družstva a být informován o jejich vyřízení,
d) nahlížet do seznamu členů družstva,
e) uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu na základě smlouvy o převodu družstevního podílu, zanikne-li se zánikem členství převodce v bytovém družstvu i jeho nájem bytu, a splní-li další podmínky určené stanovami,
f) obdržet kopii zápisu z jednání členské schůze družstva,
g) účastnit se veškeré družstevní činnosti a podílet se na výhodách, které družstvo svým členům poskytuje,

2) Bydlící člen družstva má právo zejména:

a) uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), a to na základě uzavřené smlouvy podle odst. 1) písm. e) článku 12 s příslušným orgánem družstva, nebo jako nabyvatel na základě smlouvy o převodu družstevního podílu, zanikne-li se zánikem členství
převodce v bytovém družstvo i jeho nájem bytu, a splní-li další podmínky určené stanovami,
b) obdržet vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství,
c) platit nájemné spojené s užíváním družstevního bytu v rozsahu pouze účelně vynaložených nákladů vzniklých družstvu při jeho správě, včetně splátek úvěru na výstavbu domu a úroků z tohoto úvěru, nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice do těchto družstevních bytů,
d) obdržet roční vyúčtování zaplacených záloh na úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu a na vypořádání přeplatků z tohoto vyúčtování podle obecně závazných právních předpisů, těchto stanov a zásad schválených shromážděním členů družstva,

Článek 13
Členská práva a povinnosti

1. Člen družstva má právo zejména:

Každý člen družstva má nárok zejména:
a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze,
b) být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a dosáhl-li věku 18 (osmnácti) let,
c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo členům poskytuje,
d) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na základě rozhodnutí o přidělení bytu vydaného příslušným orgánem družstva,

Bydlící člen družstva má nárok zejména:
a) na roční vyúčtování zaplacených záloh úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu.

2. Každý člen družstva je povinen zejména:

a) dodržovat zákon, jiné právní předpisy a stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva,
b) chránit majetek družstva před ohrožením, poškozením, zničením nebo ztrátou, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně
c) podílet se na základě rozhodnutí členské schůze na úhradě ztráty družstva maximálně ve výši trojnásobku základního členského vkladu, když uhrazovací povinnost nesmí být uložena ve větším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, která byla projednána shromážděním členů družstva a k úhradě ztráty byl již přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let a nedělitelný a jiné fondy, které lze k úhradě ztráty použít, a rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla;
d) přispívat podle svých možností k úspěšné činnosti družstva;

Bydlící člen družstva je povinen zejména:

a) hradit členské příspěvky na činnost družstva
b) splnit další členský vklad podle čl. 15, popř. čl. 16 ve stanovené výši a lhůtě podle těchto stanov a smlouvy o dalším členském vkladu;
c) uzavřít nájemní smlouvu, platit nájemné (včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice podle čl. 37) a úhradu za plnění spojená s užíváním
družstevního bytu nebo zálohy na ně ve stanovené výši a lhůtě splatnosti, uhradit nedoplatek z vyúčtování těchto záloh;
d) uhradit družstvu úrok z prodlení ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kč za každý i započatý měsíc prodlení, jedná-li se o dluh z titulu nájemného za družstevní byt a úhrad za služby spojené s jeho užíváním nebo z titulu příspěvku vlastníka bytu na správu domu a pozemku a úhrad za služby spojené s jeho užíváním; (uplatňování úroku se řídí pravidly pro dlužníky schválenými na schůzi členů družstva dne ………..)
e) platit úhradu za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch člena družstva, hradit poskytnuté služby přímo nesouvisející s užíváním družstevního bytu, a to např. povolení stavebních úprav v bytě, povolení podnájmu, vypracování prohlášení vlastníka a smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena, nebo s dražbou družstevního podílu
f) řádně užívat a udržovat družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor včetně společných prostor a zařízení domu a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu;
g) na základě uzavřené smlouvy o nájmu ve lhůtě stanovené družstvem převzít družstevní byt, v případě opožděného převzetí družstevního bytu nahradit bytovému družstvu škodu, která takto vznikne, jakož i nahradit bytovému družstvu škodu, která vznikne opožděným oznámením o tom, že daný byt člen nepřevezme;
h) oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro vedení bytové evidence, včetně včasného oznamování změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění spojená s užíváním bytu a doručováním písemností;
i) umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím oznámení zjišťovaly technický stav družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a stavy měřidel, prováděly revize, opravy, údržbu i instalaci měřidel a další práce nutné k řádnému provozu domů a bytů;

Článek 14
Členský vklad

1) Členský vklad v družstvu je tvořen základním členským vkladem a dalším členským vkladem podle čl. 15 a čl. 16.

2) Základní členský vklad činil v období od 28.04.2005 do 01.08.2005 25 000,- Kč (slovy dvacetpěttisíckorun), od 01.08.2005 činí pro nové členy družstva 3000,- Kč (slovy třitisícekorun) Kč. Po dobu trvání členství v družstvu nesmí výše členského vkladu člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu, vyjma členů, na které se vztahuje ustanovení čl. 15 odstavec 3.

3) V případě zvýšení základního členského vkladu nebo snížení základního členského vkladu se postupuje podle zákona.

4) O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře představenstvo se členem písemnou smlouvu, která obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc nebo provedení jaké práce a nebo poskytnutí jaké služby tvoří předmět nepeněžitého vkladu, dále způsob a výši ocenění nepeněžitého vkladu, lhůtu pro splnění vkladové povinnosti a podmínky pro vypořádání dalšího členského vkladu nebo jeho části za trvání členství. Smlouvu o dalším členském vkladu, její změnu nebo zrušení schvaluje představenstvo.

5) Další členský vklad může mít také formu nepeněžitého vkladu.

6) Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu, určený dohodou družstva a vkladatele, a to na náklad vkladatele. Nepeněžitý vklad nelze započítat na členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl oceněn.

7) Nepeněžitý vklad schvaluje před jeho vložením členská schůze družstva.

Článek 15
Celková majetková účast člena v družstvu

(1) Celkovou majetkovou účastí člena v družstvu je členský vklad, který se skládá ze základního členského vkladu a dalšího členského vkladu a další majetková účast člena družstva.

(2) Základní členský vklad pro každého člena družstva činil v období od 28.04.2005 do 01.08.2005 25 000,- Kč (slovy dvacetpěttisíckorun), od 01.08.2005 činí pro nové členy družstva 3000,- Kč (slovy třitisícekorun) Kč. Každý člen družstva je povinen uhradit základní členský vklad před vznikem členství v družstvu jako podmínku vzniku členství.

(3) V rámci sjednocení podmínek se s odsouhlasením těchto stanov určuje jednotně základní členský vklad na 3000,- Kč. U členů družstva, u kterých byl základní členský vklad stanoven na 25000,- Kč, se tento sníží na 3000,- Kč a částka 22000,- Kč bude použita jako další členský vklad.

Článek 16
Pořizovací další členský vklad, Dodatečný další členský vklad

1) Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na pořízení družstevního bytu, koupě, účast na technickém zhodnocení družstevního bytu, nebo na pořízení pozemku příslušejícího k domu.

2) Uzavření smlouvy o nájmu uvolněného družstevního bytu lze vedle úhrady pořizovacího dalšího členského vkladu podle článku 15 podmínit splacením dodatečného dalšího členského vkladu, jehož výši stanoví představenstvo podle pravidel schválených shromážděním členů družstva.

3) Obdobně lze postupovat i při povolení rozšíření stávajícího družstevního bytu, pokud by se týkalo společných prostor v domě, pořízení družstevního bytu formou nástavby, přístavby či vestavby v domě nebo při přijetí nájemce bytu za člena družstva.

4) Použitím na pořízení družstevního bytového domu a k němu příslušejícího pozemku nebo na financování technického zhodnocení domu se dodatečný další členský vklad stává pořizovacím dalším členským vkladem podle čl.16.

5) K úhradě další majetkové účasti bydlícího člena družstva se bydlící člen družstva zavazuje k další majetkové účasti podáním přihlášky do družstva a podpisem nájemní smlouvy. Výše další majetkové účasti člena družstva bude určena (resp. konkretizována) u každého člena družstva individuálně, představenstvem družstva, ve výši potřebné pro pokrytí kompletních nákladů spojených s výstavbou družstevního bytu, který má být členu družstva přidělen, včetně odpovídajícího podílu na domě, ve kterém je byt umístěn, jako celku.

6) Další majetková účast člena družstva představuje celkovou hodnotu bytu, přiděleného členu družstva do nájmu (tj. celkovou hodnotu všech nákladů potřebných k výstavbě a vzniku bytu, včetně příslušné části hodnoty pozemku a společných částí budovy). Seznam původních hodnot jednotlivých družstevních bytů ve vlastnictví (spoluvlastnictví) družstva před zahájením splácení dalších majetkových účastí jednotlivých členů družstva je uveden v příloze těchto stanov. Část nákladů výstavby budovy, ve které jsou umístěny družstevní byty, byla hrazena z úvěru, poskytnutého družstvu bankou. Úvěr je hrazen splátkami další majetkové účasti. Součástí splátky je úrok předepsaný poskytovatelem úvěru. Tento úrok není součástí další majetkové účasti, nezvyšuje se o něj hodnota členského podílu a není předmětem vyrovnání členského podílu.

7) Každý bydlící člen družstva je povinen uhradit zálohu na další majetkovou účast bydlícího člena družstva před uzavřením nájemní smlouvy, po podání přihlášky do družstva, jako podmínku vzniku členství s tím, že výše zálohy bude určena představenstvem družstva individuálně u každého člena družstva podle předpokládané výše další majetkové účasti člena družstva, činil v období od 28.04.2005 do 01.08.2005 30% (slovy třicet procent), od 01.08.2005 činí pro nové členy družstva 10 % (slovy deset procent) jeho předpokládané další majetkové účasti. V případě dohody mezi zájemcem o
členství v družstvu a družstvem o splacení zálohy na další majetkovou účast ve více splátkách v delším časovém období se navyšuje celková hodnota bytu a tím i další majetková účast člena družstva o úroky za období splácení zálohy na další majetkovou účast člena družstva.

8) Konkrétní výše další majetkové účasti v družstvu jednotlivých členů družstva a výše pravidelných měsíčních splátek této další majetkové účasti jednotlivých členů je stanovována představenstvem družstva tak, že na každý družstevní byt je rozpočítána příslušná poměrná část úvěru, který byl poskytnut družstvu na výstavbu bytů. Tato část úvěru, která tvoří část celkové hodnoty bytu a tudíž odpovídá stejné části další majetkové účasti člena družstva, je úročena na základě úrokové sazby odpovídající úrokové sazbě úvěru, tj. dvanáctiměsíční PRIBOR-CZK (úroková sazba p.a., za níž poskytují přední banky na českém trhu peníze popřípadě vklady jiným bankám, na dobu 12 (dvanáct) měsíců v Kč, a kterou zveřejňuje ČNB) platné dva obchodní dny před začátkem úročeného období, zvýšené o 1,1% (jedno procento a jednu desetinu procenta) bodu. Aktualizace výše splátky další majetkové účasti v družstvu a celkové výše další majetkové účasti v družstvu s ohledem na změny kurzu je možná rozhodnutím představenstva vždy na základě a s ohledem na změny PRIBOR-CZK.

9) Dnem vzniku členství uchazeče v družstvu je uchazečem zaplacený základní členský vklad. Přechodem člena družstva na bydlícího člena je pak zaplacená záloha na další majetkovou účast, která se započítává k závazku k úhradě další majetkové účasti člena družstva. Zbývající část další majetkové účasti, která odpovídá příslušné části úvěru družstva použité na výstavbu bytu, může poté člen družstva hradit dle svého rozhodnutí následujícími způsoby:
a) tak, že uhradí celou další majetkovou účast v družstvu ve výši stanovené představenstvem a to nejpozději ke dni uzavření nájemní smlouvy na byt přidělený členu družstva a v tom případě splatí 100% (sto procent) své další majetkové účasti v družstvu před převzetím družstevního bytu do užívání; nebo
b) v pravidelných měsíčních splátkách tak, že po dobu trvání nájemní smlouvy na přidělený družstevní byt (tj. od uzavření nájemní smlouvy) na družstevní byt až do úplné úhrady další majetkové účasti v družstvu bude člen družstva povinen hradit pravidelnou měsíční splátku ve výši stanovené představenstvem družstva podle shora uvedených pravidel (s možnou změnou vždy k 28.2. (osmadvacátého února) každého kalendářního roku). Pravidelné splátky jsou splatné měsíčně, vždy nejpozději do posledního dne běžného měsíce, za který je splátka hrazena; nebo
c) v pravidelných měsíčních splátkách dle písm. b) výše s tím, že člen družstva má možnost kdykoliv uhradit celou zbývající neuhrazenou část další majetkové účasti naráz, jednou splátkou, nebo uhradit jakoukoliv mimořádnou větší splátku části další majetkové účasti učiněnou v souladu s obchodními podmínkami poskytovatele úvěru a to po předložení a schválení písemné žádosti představenstvu družstva, pokud předloží žádost představenstvu družstva tak, aby taková mohla být schválena a byla schválena nejpozději 90 (devadesát) dnů před předpokládaným termínem mimořádného vkladu s tím, že zároveň s takovým schválením bude stanovena celková výše další majetkové účasti, v případě splacení celého zbytku další majetkové účasti.

10) Po dobu trvání členství nemůže celková majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu.

Článek 17
Převod družstevního podílu

1) Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takovéto smlouvy. Při převodu musí být splněny podmínky členství podle čl. 4.

2) Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, a nebo k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

3) Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.

4) Družstevní podíl člena – vlastníka přechází prodejem jednotky na nového vlastníka, pokud je při prodeji proveden zároveň převod družstevního podílu.

5) K převodu družstevního podílu na družstvo může dojít i z důvodu nezaplacení pohledávky člena/dlužníka vůči družstvu zajištěné převodem těchto práv.

6) Po zaplacení celé části družstevního podílu a splnění všech ostatních povinností, zvláště pak povinností spojenými s úhradami, bude družstvo povinno po podání žádosti družstevníka k převodu vlastnictví k bytu převést tento byt do osobního vlastnictví dle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku a souvisejících předpisů, pokud to bude v souladu se : „Smlouvou č.9255910705 o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obci“ a „Smlouvou o sdružení“ uzavřenou s městem Cheb.

Článek 18
Převod části družstevního podílu

Člen může převést část svého družstevního podílu po jeho rozdělení za podmínek uvedených v čl.11 na jiného člena.

Článek 19
Zánik členství

1. Členství v družstvu zaniká:

1) dohodou, uzavřenou mezi družstvem a členem družstva
2) vystoupením člena,
3) převodem družstevního podílu
4) přechodem družstevního podílu
5) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice,
6) vyloučením člena
7) prohlášením konkursu na majetek člena nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena
8) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena
9) převodem družstevního podílu na družstvo v důsledku neuhrazení pohledávky člena/dlužníka vůči družstvu zajištěné převodem těchto práv
10) zánikem družstva bez právního nástupce.
11) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle jiného právního předpisu, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu
12) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce
13) – doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí
nebo v exekuci,
– nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu
rozhodnutí postižením členských práv a povinností,
– právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností.

2) Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl zrušen konkurz na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka
je zcela nepostačující.

Článek 20
Zánik členství dohodou

1. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně.

2. Členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi.

Článek 21
Zánik členství vystoupením

1. Člen může z družstva vystoupit.

2. Členství zaniká uplynutím doby 6 (šesti) měsíců; tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena družstvu o jeho vystoupení z družstva.

3. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva.

Článek 22
Přechod družstevního podílu

1. Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl a který požádal o členství. Dědic doloží dědictví příslušným dokladem.

2. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu, popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu.

3. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká dnem smrti člena.

Článek 23
Zánik členství vyloučením člena

1. Člen může být z družstva vyloučen rozhodnutím představenstva družstva, zejména pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušil svoje členské povinnosti nebo přestal splňovat podmínky pro vznik členství, nebo zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jiného člena či členů družstva,

2. Člena, s jehož družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu lze z družstva vyloučit tehdy, pokud

a) závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami, zejména:
– užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká značná škoda, nebo trpí, aby se majetek družstva takto   užíval,
– buď sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití v domě, zejména porušují opětovně hrubě pořádek v domě nebo takové porušování umožňují,
– neplatí úhrady za užívání nebo za služby, příp. neplatí jiné platby vyplývající z nájemní smlouvy, nebo smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu po dobu delší než tři měsíce, neuhrazení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu,
– neplatí po dobu delší než tři měsíce stanovené splátky další majetkové účasti člena družstva.

b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.

3. Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do tří měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

4. Rozhodnutí o vyloučení společných členů (manželů) se samostatně doručuje každému z manželů.

5. Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo. Ve výstraze se vždy uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně v délce 30ti dnů. Vyloučit člena družstva bez udělení této předchozí písemné výstrahy lze v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. Vyloučit člena družstva bez předcházející písemné výstrahy lze vždy v případě, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu a nebo proti členovi družstva.

6. Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky ke členské schůzi ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Rozhodnutí musí obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky ke shromáždění delegátů. V případě vylučování společných členů (manželů), má každý z manželů právo vznést námitky proti rozhodnutí o vyloučení bez ohledu na vůli druhého manžela.

7. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů.

8. Členství vylučované osoby zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek, nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek.

9. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.

10. Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo této osobě rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučená osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Představenstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto shromážděním členů družstva nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství člena v družstvu nezaniklo.

Článek 24
Zánik členství zánikem družstva

1. Členství zaniká zánikem družstva bez právního nástupce dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku.

Článek 25
Majetkové vypořádání

Zánikem členství vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je roven výši splněného vkladu ke dni zániku členství, a to:
a) u nebydlícího člena (člen, kterému dosud nevzniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru) se rovná základnímu členskému vkladu;
b) u bydlícího člena družstva – nájemce družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru se rovná základnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu;
c) u vlastníka (člena, jemuž družstvo převedlo družstevní byt do vlastnictví) se rovná:
– základnímu členskému vkladu, jestliže základní členský vklad nebyl zdrojem financování družstevního bytu bezúplatně převedeného podle jiného právního předpisu, a dalšímu členskému vkladu podle čl. 16 (dodatečnému);
– nule, pokud vznikl nulový rozsah splněné vkladové povinnosti tohoto člena v družstvu, protože základní členský vklad i další členský vklad podle čl. 15 (pořizovací) bezúplatným převodem družstevního bytu podle jiného právního předpisu zanikly, protože byly zdrojem financování tohoto bytu, a člen neměl v družstvu další členský vklad podle čl. 16 (dodatečný);
– základnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu, jestliže nebyl nabyvateli započítán na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu nebo příslušejícího pozemku;
– základnímu členskému vkladu, jestliže další členský vklad byl započítán na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu nebo příslušejícího pozemku;
– nule, pokud vznikl nulový rozsah splněné vkladové povinnosti tohoto člena v družstvu, protože základní členský vklad i další členský vklad byly započítány na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu nebo příslušejícího pozemku.

Článek 26
Splatnost vypořádacího podílu

1) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vznikne uplynutím 3 (tří) měsíců po schválení řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace družstva dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve.

2) Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na uvolnění družstevního bytu, pokud byl člen nájemcem.

3) Pokud byl člen z bytového družstva vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno.

4) Vypořádací podíl podle čl. 25 písm. b) je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen nájemcem a jeho předání družstvu, nebo uplynutím 3 měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a to tím dnem, který nastane později. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu.

5) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. O takovou započitatelnou částku se vypořádací podíl sníží.

6) Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím nebo výměnou bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. Družstvo může do procesu převodu členských práv vstoupit v případě, že dosavadní nájemce je dlužníkem družstva a v takovém případě může provést i vypořádání.

7) Při převodu bytu do vlastnictví člena – nájemce nevzniká členovi nárok na vypořádací podíl.

8) Součástí vypořádacího podílu není ta část splátek, která byla použita na úhradu úroků z úvěru poskytnutého na výstavbu domu (dle článku 16. odstavce (4))

9) Vypořádací podíl se určí poměrem splacené části další majetkové účasti člena družstva a splaceného základního členského vkladu k souhrnu splacených částí dalších majetkových účastí a základních členských vkladů všech ostatních členů družstva. Při určení výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu Pro určení vypořádacího podílu jsou rozhodné údaje o stavu účetnictví družstva podle řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo.

Článek 27
Členská evidence

1) Družstvo vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Do seznamu členů se zapisuje:
a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování;
b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.

2) Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.

3) Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva. Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení častěji nežli 1x za rok, je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.

4) Představenstvo je povinno umožnit nahlédnout do příslušné části seznamu každému, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká, podpis člena musí být úředně ověřen.

5) Údaje, které jsou zapsány v seznamu členů, je družstvo oprávněno používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají.

6) Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo jinými právními předpisy.

Část IV.
PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ

Článek 28
Přidělení družstevního bytu

1) Družstvo přiděluje družstevní byty získané pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení nájmu, vyloučením člena a vrácením družstevního bytu nebo výpovědí z nájmu danou družstvem v souladu se zákonem.

2) Předseda přidělí družstevní byt za podmínek stanovených představenstvem tak, aby družstvu nevznikaly zbytečné ztráty.

Článek 29
Přenechání družstevního bytu do nájmu na určitou dobu

Družstvo může smlouvou o nájmu na dobu určitou přenechat družstevní byt fyzické popř. právnické osobě, i když nepůjde o člena družstva, v případě, kdy o byt (nebytový prostor) nemá zájem žádný z členů družstva. Stejně může družstvo přenechat družstevní byt tomu, kdo zabezpečuje provoz družstevního domu. V těchto případech nevzniká povinnost ke splacení dalšího členského vkladu podle čl.15 a čl.16. Výše nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu se určí ve smlouvě.

Část V.
NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU

Článek 30
Vznik nájmu družstevního bytu

1) S členstvím v družstvu je spojen nárok na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, který bude členovi družstva přidělen rozhodnutím představenstva při přijetí za člena družstva. Na základě rozhodnutí představenstva o přidělení bytu je s členem družstva uzavřena nájemní smlouva na přidělený byt. Zánikem členství v družstvu zaniká ze zákona nájem družstevního bytu. Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu, dále jen členovi družstva, (nájemci) do užívání družstevní byt. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou.

2) Nájemní smlouva členů družstva obsahuje kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy též výši dalších plateb souvisejících s užíváním bytu a službami poskytovanými v souvislosti s užíváním bytu. Nájemní smlouva musí obsahovat označení družstevního bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.

3) Za prodlení s placením je družstvo oprávněno účtovat poplatek z prodlení ve smyslu platných právních předpisů.

4) Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu schvaluje představenstvo družstva. Nedoplatky z vyúčtování úhrad za užívání (nájemného) a záloh na služby musí nájemci zaplatit v termínu stanoveném v Zásadách pro rozúčtování služeb.

5) Původně uzavírané „Nájemní smlouvy“, eventuálně další písemné doklady upravující vztahy mezi družstvem jako pronajímatelem a členem družstva jako nájemcem, se považují za nájemní smlouvy podle ustanovení těchto stanov.

6) Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy
a. na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu, vydaného představenstvem družstva
b. převodem družstevního podílu podle čl. 17 nebo převodem části družstevního podílu podle čl. 18
c. na základě dohody o výměně bytu
d. na základě zdědění družstevního podílu.

Článek 31
Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu

1) Kromě práva užívat družstevní byt má Člen družstva – nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu.

2) Družstevnici – nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům a vlastníkům bytů výkon jejich práv.

3) Pokud ví Člen družstva – nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas družstvu. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí,

4) Družstvo má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných podmínkách.

Článek 32

1) Družstvo je povinno zajistit členovi družstva – nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.

2) Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním, včetně výměn zařizovacích předmětů a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí Člen družstva – nájemce (společní členové – nájemci), není-li dále stanoveno jinak.

3) Bytem se rozumí prostor ohraničený:
– vstupními dveřmi do bytu a do příslušenství k bytu patřícímu, umístěnému mimo byt, včetně zárubně u dveří,
– vnitřním límcem hrubého obvodového zdiva bytu a místnosti mimo byt. Dělící nenosné příčky mezi jednotlivými byty (hrubá konstrukce) nepatří do bytu. Hrubé nosné konstrukce probíhající bytem se rovněž nezahrnují do pojmu „byt“ ve smyslu tohoto článku,
– vnitřním lícem hrubé nosné konstrukce stropu a podlahy bytů, balkonů a lodžií,
– vnějším lícem zábradlí lodžií a balkonů, kromě železobetonových konstrukcí prefabrikovaných zábradlí, které patří do společného vlastnictví (domu),
– vnějším lícem bytových oken včetně rámu,
Součástí bytu a příslušenství je veškerá jeho vnitřní instalace; potrubní rozvody vody včetně uzavíracích ventilů pro byt, potrubní rozvody plynu od plynoměru, tělesa ústředního topení včetně regulačních ventilů, kanalizace vedená bytem od hrdla stoupacího vedení a elektroinstalace včetně hlavního bytového jističe a spínače osvětlení pro příslušenství.

4) Člen družstva – nájemce tedy nehradí opravy a výměny elektrických rozvodů k hlavnímu jističi pro byt, vodovodních, kanalizačních, plynových a topných stoupacích a ležatých vedení, rozvodů společné televizní antény, opravy a výměny domácích telefonů a rozvodů k nim a vnější nátěry oken v bytě, pokud se s družstvem nedohodne jinak.

Článek 33

1) Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání družstevního bytu, nebo jimiž je výkon práva člen družstva – nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen družstva – nájemce právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.

2) Nepostará-li se člen družstva – nájemce družstevního bytu o včasné provedení oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění Člen družstva – nájemce na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu.

3) Člen družstva – nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby k zajištění řádné údržby bytu nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, byla provedena kontrola stavu bytu nebo provedena instalace a údržba zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu. Předchozí výzva se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

4) Člen družstva – nájemce odevzdá družstevní byt družstvu v den, kdy nájem končí. Družstevní byt odevzdán, obdrží-li družstvo klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Člen družstva – nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu, v němž jej převzal, odstranit v bytě změny, které provedl bez souhlasu družstva, pokud nesdělí družstvo členovi družstva – nájemci, že odstranění změn nežádá. Změny provedené se souhlasem družstva odstraní Člen družstva – nájemce, pokud si strany ujednaly, že při skončení nájmu Člen družstva – nájemce uvede družstevní byt do původního stavu. Zařízení a předměty upevněné na zdech, podlaze a stropu družstevního bytu, které nelze odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo poškození bytu, nebytového prostoru nebo domu, přecházejí upevněním do vlastnictví družstva, aniž by kterékoliv osobě v této souvislosti vznikl vůči družstvu nárok na náhradu či jiné plnění.

Článek 34

Člen družstva – nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

Článek 35

Člen družstva – nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena – nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu.

Článek 36

Člen družstva – nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby Člen družstva – nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil.

Článek 37
Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním družstevního bytu

1) Člen družstva – nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu v poměrné výši nákladů a výdajů na správu a provoz objektu za stanovené období, včetně tvorby dlouhodobé zálohy podle odst. 3 a úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu.

2) Celkovou výši nájemného a úhrady za služby poskytované s užíváním bytu, termíny placení a způsob ročního vyúčtování stanoví představenstvo s přihlédnutím k předpokládaným nákladům.

3) Součástí nájemného je také pravidelný nebo jednorázový příspěvek určený na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice. Jeho výši, v souladu s předpokládanými náklady na opravy nebo výdaji na dodatečné investice v domě, stanoví družstvo. Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice se převádí do příštího roku a nevypořádává se se členem – nájemcem družstevního bytu ani při ukončení nájmu.

4) Nájemné spolu s úhradou za plnění spojená s užíváním družstevního bytu se platí měsíčně nejpozději do posledního dne příslušného měsíce.

5) Vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním jednotky hrazený v nájemném za kalendářní rok provede družstvo se členem družstva – nájemcem družstevního bytu v termínech stanovených platnými právními předpisy. Dlouhodobá záloha (nájem, poplatek na správu domu a pozemku – dříve fond oprav), tvořená podle odst. 3 se do vyúčtování nezahrnuje. Poplatek hrazený v nájemném na správu a splátky úvěru se do vyúčtování taktéž nezahrnuje.

6) Vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním družstevního bytu se provádí odděleně pro každý druh zálohy.

7) Přeplatek nebo nedoplatek z vyúčtování záloh podle odst. 5 a 6 je splatný nejpozději do 31.08.,nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Při výplatě přeplatku z nájemného nebo úhrad za plnění spojená s užíváním družstevního bytu má družstvo právo započíst své splatné pohledávky vůči členu – nájemci družstevního bytu.

8) Nezaplatí-li člen družstva – nájemce družstevního bytu nájemné a zálohu na plnění spojená s užíváním družstevního bytu do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu úrok z prodlení ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení.

9) Družstvo je oprávněno uplatňovat vůči členovi družstva – nájemci svá práva vyplývající z nezaplaceného dluhu včetně vyloučení z družstva, a to i v případě, že člen družstva – nájemce složí dlužnou částku do notářské úschovy a vyrozumí o tom družstvo.

Článek 38
Společný nájem družstevního bytu manžely

1) Společný nájem družstevního bytu může vzniknout jen mezi manžely.

2) Společný nájem družstevního bytu vznikne, jestliže je s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu. Totéž platí, je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy.

3) Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo.

4) Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.

Článek 39

Z právních jednání týkajících se společného nájmu družstevního bytu jsou oba manželé oprávněni i povinni společně a nerozdílně.

Článek 40

Právo společného nájmu družstevního bytu manžely zanikne:
a) rozvodem manželství v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu;
b) dohodou rozvedených manželů;
c) rozhodnutím soudu;
d) smrtí jednoho z manželů;,
e) zánikem nájmu družstevního bytu.

Článek 41

1) Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva.

2) Vzniklo-li manželům společné členství v družstvu, stává se po rozvodu manželství výlučným členem s právem užívat družstevní byt ten z rozvedených manželů, který byl určen jejich dohodou nebo rozhodnutím soudu.

3) Zemře-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, stává se členem družstva a nájemcem družstevního bytu ten dědic, který zdědil družstevní podíl. Zemře-li manžel a manželé byli společnými členy družstva, přechází družstevní podíl na pozůstalého manžela, který se stává výlučným členem družstva a výlučným nájemcem družstevního bytu.

4) Smrtí jednoho z bývalých manželů, kteří po rozvodu manželství do doby úmrtí jednoho z nich neuzavřeli dohodu, ani nerozhodl soud o zrušení společného nájmu bytu a o tom, který z nich bude nadále byt užívat jako člen družstva, zaniká společný nájem bytu i společné členství v družstvu a nájemcem bytu a členem družstva zůstává bývalý žijící manžel.

Článek 42
Podnájem bytu (části bytu)

1) Byt nebo jeho část lze přenechat do podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva. Pronajatý družstevní byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu maximálně na dobu jednoho roku, pokud nájemce sám v tomto bytě nebydlí, jen s písemným souhlasem předsedy družstva. Porušení této povinnosti se považuje za důvod pro postup podle čl. 23.

2) Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem, ani na žádnou jinou bytovou náhradu.

Článek 43
Výměna bytu

1) Nájemce může s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva uzavřít dohodu o výměně bytu. Dohoda o výměně bytů musí obsahovat i dohodu účastníků výměny o převodu členských práv a povinností. Orgán družstva výměnu neschválí, dokud tato dohoda není schválena pronajímatelem nedružstevního bytu a dokud se tato osoba nestane členem družstva.

2) V případě výměny bytu v rámci družstva, nabývá dohoda o výměně bytu platnosti dnem udělením souhlasu představenstva s výměnou.

Článek 44

Za účelem výměny družstevních bytů si členové družstva – nájemci vzájemně převedou své družstevní podíly.

Článek 45
Zánik nájmu družstevního bytu

Nájem družstevního bytu zaniká:
a) zánikem členství člena – nájemce družstevního bytu podle čl.19,
b) písemnou dohodou mezi družstvem a členem – nájemcem družstevního bytu ke dni stanovenému v dohodě,
c) uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na určitou dobu, nedohodne-li se družstvo se členem družstva – nájemcem jinak;
d) vznikem vlastnictví člena k družstevnímu bytu podle jiného právního předpisu.

Článek 46

1) Člen družstva – nájemce, jemuž zanikl nájem družstevního bytu a nestal se jeho vlastníkem, je povinen byt vyklidit, bez nároku na jakoukoliv bytovou náhradu.

2) Nedojde-li k vyklizení bytu, je jeho další užívání přípustné pouze na základě písemné nájemní smlouvy s družstvem.

Článek 47
Zajištění řádného využití bytů

1) Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospodaří, byly v souladu s jejich stavebním určením využívány k bytovým účelům.

2) Byt nebo jeho část může člen družstva – nájemce družstevního bytu nebo členové jeho domácnosti dočasně používat i k jiným účelům než k bydlení jen se souhlasem družstva.

3) Trvalé užívání družstevního bytu k jiným účelům než k bydlení není možné.

Článek 48
Sloučení a rozdělení družstevního bytu

1) Družstevní byt je možné sloučit se sousedním družstevním bytem (částí bytu) a rozdělit na dva nebo více samostatných družstevních bytů jen s předchozím souhlasem představenstva družstva.

2) Představenstvo družstva povolí sloučení nebo rozdělení družstevního bytu zejména tehdy, jestliže se tím dosáhne účelnějšího využití bytového prostoru členy domácnosti.

Článek 49

1) Souhlas představenstva družstva se sloučením nebo rozdělením družstevního bytu nenahrazuje povolení stavebního úřadu, které je nutné podle jiných právních předpisů.

2) V souvislosti se sloučením nebo rozdělením družstevního bytu představenstvo družstva současně přerozdělí náklady a zdroje financování sloučených nebo rozdělených družstevních bytů a určí výši dalších členských vkladů a zůstatek nesplaceného investičního úvěru připadajících na příslušné byty.

ČÁST VI.
ORGÁNY DRUŽSTVA

Článek 50

1. Orgány družstva jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo
c) předseda představenstva
d) kontrolní komise

2. Představenstvo je oprávněno zřídit poradní komise, buď trvale, nebo dočasně.

Článek 51

1) Do představenstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 (osmnácti) let, kteří splňují podmínky jiných právních předpisů.

Článek 52

Členem představenstva nebo kontrolní komise může být pouze člen družstva – fyzická osoba starší 18-ti let, která je svéprávná, a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

Článek 53

1) Orgány družstva mohou jednat a rozhodovat o těch záležitostech, které podle zákona nebo stanov družstva spadají do jejich působnosti.

2) Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu podle těchto stanov.

3) Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů, pokud zákon a stanovy neurčují jinak. Usnesení je přijato,
hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných (při zachování podmínky usnášeníschopnosti).

Článek 54

1) Funkční období členů orgánů družstva je 5 (pět) let. Volené orgány však setrvávají ve svých funkcích do zvolení nových orgánů. Členové orgánů družstva mohou být voleni do těchto orgánů opětovně. Členové prvních orgánů po založení družstva jsou voleni na období 1 (jednoho) roku.

2) Pokud však byl člen orgánu zvolen do orgánu družstva k pozdějšímu dni, než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož orgánu družstva, končí jeho volební období současně se skončením volebního období tohoto nejdříve zvoleného člena orgánu družstva. Funkční období končí všem členům téhož orgánu družstva stejně.

Článek 55

Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu, dodržovat zákon a jiné právní předpisy, stanovy a usnesení vyšších orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou.

Článek 56

1) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.

Článek 57

1) Na schůzích všech orgánů družstva se hlasuje veřejně, aklamací, pokud se konkrétní orgán neusnese hlasovat tajně.

2) Každému členu družstva (společným členům) i každému členu orgánu družstva náleží jeden hlas.

3) V představenstvu a kontrolní komisi lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné.

Článek 58

1) Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání.

2) Zasedání kolektivních orgánů jsou neveřejná. Předsedové jednotlivých orgánů mohou rozhodnout o přizvání dalších osob k jednotlivým projednávaným záležitostem.

3) Jednání spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci.

Článek 59

1) O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání schůze;
b) přijatá usnesení;
c) výsledky hlasování;
d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

2) Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných osob, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

3) V zápise se jmenovitě uvedou členové orgánu, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování a požádali o zaprotokolování svého hlasování.

4) Každý člen družstva má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí, každý člen daného orgánu má právo na vydání kopie zápisu

5) Výsledky jednání a přijatá usnesení členské schůze v úplném znění bez zbytečného odkladu představenstvo uveřejní oznámením vyvěšeným na informační desce družstva po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání shromáždění.

6) Podrobnosti o postupu orgánů družstva při volbách a odvolání, o jednání a rozhodování a ověřování zápisu upravuje volební a jednací řád, které schvaluje členská schůze družstva.

Článek 60
Členská schůze družstva

1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů.

2) Do výlučné působnosti členské schůze patří zejména:
a. měnit stanovy, pokud nedochází k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti
b. přijímat a měnit jednací řád a volební řád
c. volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise a jejich náhradníky,
d. projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva
e. schvalovat řádnou účetní závěrku, schvalovat zásady hospodaření družstva, řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a mezitímní závěrku
f. rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. o způsobu úhrady ztráty,
g. schvalovat statuty fondů respektive jejich doplňky a změny ke znění uvedeném ve stanovách
h. rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí představenstva
i. rozhodovat o přeměně družstva rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení nebo o změně právní formy
j. rozhodovat o uhrazovací povinnosti členů družstva
k. rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva
l. určovat povinnosti členů dle čl. 13 stanov
m. rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu
n. rozhodovat o použití nedělitelného fondu
o. rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty, za podmínek stanovených dle zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a následujících
p. volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně
q. schvalovat zprávu likvidátora a rozhodovat o naložení s likvidačním zůstatkem

3) V případech uvedených v odst. 1 písm. h) může členská schůze pro nedostatečná skutková zjištění rozhodnutí zrušit a vrátit věc představenstvu k novému projednání. Představenstvo musí ve věci znovu rozhodnout do 30 (třiceti) dnů. Proti tomuto rozhodnutí se může člen opět odvolat k členské schůzi do 15 (patnácti) dnů od jeho doručení nebo vyrozumění.

4) Členská schůze rozhoduje i o dalších záležitostech družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon nebo si rozhodování o některé věci vyhradila. To neplatí, pokud se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva nebo do působnosti kontrolní komise družstva a pokud nejde o otázky týkající se řízení družstva.

5) Pokud si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi družstva, na níž si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila.

6) Představenstvo svolává členskou schůzi písemnou pozvánkou podle potřeby, nejméně však jednou ročně; o termínu členské schůze musí být člen vyrozuměn včetně programu nejméně 15 (patnáct) dnů před jejím konáním. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, pokud jej o to požádá kontrolní komise nebo jedna třetina všech členů družstva, jejichž výkon funkce ke dni doručení žádosti představenstvu nezanikl, nebo v důležitém zájmu družstva, může svolat členskou schůzi dvě třetiny členů představenstva, nebo kontrolní komise družstva, nebo likvidátor družstva.

7) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva, nebo na žádost kontrolní komise, je představenstvo povinno svolat členskou schůzi tak, aby se konalo do třiceti dnů po doručení žádosti. Není-li členská schůze v těchto případech svoláno tak, aby se konalo do třiceti dnů po doručení žádosti, jsou povinni je svolat kontrolní komise, likvidátor nebo dvě třetiny členů představenstva. Pokud by tak neučinili do deseti dnů poté, kdy uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, může svolat členskou schůzi a učinit všechny úkony s tím spojené osoba zmocněná k tomu písemně všemi členy družstva, kteří o svolání členské schůze požádali.

8) Pokud není členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo na žádost jedné třetiny všech členů družstva usnášeníschopné, je jeho svolavatel povinen svolat náhradní členskou schůzi družstva. To neplatí, pokud kontrolní komise jedna třetina všech členů družstva vzalo zpět svoji žádost o svolání členské schůze družstva.

9) Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, pokud je to v důležitém zájmu družstva. Představenstvo je také povinno svolat členskou schůzi družstva, pokud jej o to požádala alespoň jedna třetina všech členů družstva. Představenstvo je povinno svolat shromáždění bez zbytečného odkladu také poté, kdy zjistí, že ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.

10) Představenstvo svolává členskou schůzi družstva, na níž se má projednat řádná účetní závěrka tak, aby se toto shromáždění konalo nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.

11) Svolání členské schůze se oznamuje písemnou pozvánkou zaslanou všem členům družstva na adresu bydliště člena družstva uvedenou v seznamu členů družstva, popřípadě na jinou doručovací adresu oznámenou členem družstva, nebo osobně proti podpisu, a to nejpozději patnáct dnů před dnem konání členské schůze družstva. V případě zřízení internetových stránek bude pozvánka zveřejňována i jejich prostřednictvím

12) Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň:
a) název a sídlo družstva;
b) místo a dobu zahájení členské schůze družstva; místo a doba členské schůze musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů družstva se shromáždění zúčastnit;
c) označení, zda je svolávána členská schůze nebo náhradní členská schůze družstva;
d) program členské schůze.

13) K pozvánce se přikládají veškeré doklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze družstva. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí být k pozvánce přiložen též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

14) Na žádost kontrolní komise nebo deseti členů družstva je představenstvo povinno zařadit jimi určenou záležitost do programu jednání členské schůze družstva. Pokud je taková žádost doručena představenstvu až po odeslání pozvánky, je představenstvo povinno informovat delegáty přítomné na svolaném členské schůze o této žádosti. Tím však není dotčena povinnost představenstva svolat nové členské schůze družstva. Program členské schůze nelze po odeslání pozvánek členům družstva měnit.

Článek 61

1) Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet potřebných hlasů.

2) Právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva.

3) Každý člen družstva má jeden hlas.

4) Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů družstva, pokud donucující ustanovení jiného právního předpisu nevyžadují vyšší počet potřebných hlasů.

5) V případě rozhodování o změně stanov v části, která upravuje podmínky, za kterých vznikne členovi družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, a úpravu práv a povinností člena družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena družstva spojených s užíváním družstevního bytu, se shromáždění usnáší většinou přítomných členů družstva.

6) V případě rozhodování o
a) uhrazovací povinnosti;
b) zrušení družstva s likvidací; nebo
c) přeměně družstva
je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny členů družstva a usnesení musí být přijmout alespoň dvě třetiny členů družstva přítomných na členské schůzi družstva.

8) Není-li členská schůze schopna usnášení ani po uplynutí 30 (třiceti) minut od jejího začátku, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání. Je schopná usnášet se bez ohledu na to, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Svolána musí být stejným způsobem jako původní členská schůze a to samostatnou pozvánkou.

9) Při hlasování má každý člen jeden hlas (manželé jako společní členové rovněž jeden

10) Člen družstva může zmocnit písemně jiného člena družstva, aby jej na konkrétní členské schůzi zastupoval

11) Náhradní členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomno alespoň dvacet procent všech členů družstva, nejméně však deset členů družstva.

12) Každý člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze družstva, včetně jeho příloh a podkladů poskytnutých členům družstva, a to za úhradu nákladů účelně vynaložených spojených s jejím pořízením

13) Ten, kdo svolal členskou schůzi družstva, je povinen pořídit o jeho průběhu zápis, a tento zápis podepsat, a to do patnácti dnů ode dne konání členské schůze družstva. Pokud sepsala tento zápis jiná osoba, podepíše jej i ona.
O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
– datum a místo konání schůze,
– přijatá usnesení,
– výsledky hlasování,
– nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které
byly předloženy k projednávaným bodům.

14) Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, pokud se jedná o
a) změnu stanov;
b) zrušení družstva s likvidací;
c) přeměnu družstva;
d) schválení převodu nebo zastavení družstva nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury družstva nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva.

15) Právo zúčastnit se členské schůze mají členové kontrolní komise, členové představenstva a další osoby, o nichž to stanoví zákon. Pokud požádá některá z těchto osob o slovo, udělí se jí před zahájením hlasování.

15) Pokud má členská schůze rozhodovat o otázce, která se dotýká přímo oprávněných zájmů člena, zejména má-li být rozhodováno o jeho námitkách proti rozhodnutí o jeho vyloučení, tento člen musí být pozván na členskou schůzi písemnou pozvánkou zaslanou mu na adresu bydliště nebo sídla uvedeného v seznamu členů. Pokud tento člen požádá před hlasováním členů družstva o záležitosti, která se ho týká, o slovo, musí mu být umožněna obrana proti návrhu na zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.

Článek 62

1) Každý člen družstva, člen představenstva nebo člen kontrolní komise se může dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku upravujících neplatnost usnesení členské schůze spolku pro rozpor se zákonem a jinými právními předpisy nebo stanovami družstva. Člen, který se domnívá, že usnesení členské schůze je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva, může podat soudu návrh na určení neplatnosti takového usnesení členské schůze. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se příslušná osoba dozvěděla nebo mohla dozvědět o rozhodnutí, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí Důvodem neplatnosti usnesení členů družstva je i jeho rozpor s dobrými mravy.

2) Soud nevysloví neplatnost, došlo-li k porušení stanov, nebo obecně závazného právního předpisu, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu družstva hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře.

3) Nebylo-li právo podle odst. 1 uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat.

Článek 63
Představenstvo

2) Představenstvo je statutárním orgánem družstva.

3) Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze družstva vyhrazeny jinému orgánu.

4) Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.

5) Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze, pravidelně jí podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva, svolává členskou schůzi a připravuje její program.

6) Představenstvo určuje výši dalších členských vkladů způsobem stanoveným v čl. 16. a výši další majetkové účasti, splátek další majetkové účasti a zálohy na další majetkovou účast dle čl. 16.

7) Představenstvo má tři členy a jednoho náhradníka. Náhradník nastupuje na uvolněné místo člena představenstva.

8) Členové představenstva a náhradník se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manželi, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci.

9) Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. Volbu předsedy řídí nejstarší člen nově zvoleného představenstva.

10) Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.

11) Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej orgán, který jej zvolil do této funkce, odvolat i před uplynutím volebního období.

12) Člen družstva, který byl do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to písemně orgánu, jehož je členem. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná orgán, jehož je členem, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do 3 (tří) měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.

13) V případě zániku členství člena v orgánu nastupuje na jeho místo dnem zániku členství náhradník. Náhradník má práva a povinnosti řádného člena. Představenstvo, může jmenovat náhradního člena do příští členské schůze družstva, pokud není zvolený náhradník, který by nastoupil na uvolněné místo člena představenstva.

14) Měsíční výši odměny představenstvu a náhradníkovi schvaluje členská chůze a to na období do další členské schůze. Konkrétní výši finanční odměny jednotlivce v představenstvu stanoví předseda s přihlédnutím k účasti a aktivitě člena na jednáních představenstva. Odměna se vyplácí v souladu s rozpočtem družstva z nákladů ostatního hospodaření družstva.

15) Členové představenstva družstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva a nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby nebo osoby v obdobném postavení se shodným předmětem činnosti.

Článek 64

1) Jménem představenstva jednají navenek společně předseda a místopředseda, nebo společně předseda a další člen představenstva, nebo společně místopředseda a další člen představenstva

2) Právní jednání, které činí představenstvo, a pro které je předepsána písemná forma, podepisují za družstvo společně předseda a další člen představenstva, nebo společně místopředseda a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva.

Článek 65

1) Představenstvo může k zastupování družstva zmocnit (písemnou plnou mocí, obsahující úředně ověřené podpisy) i jiné osoby.

2) Členové nebo zaměstnanci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní jednání, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech družstva, nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

Článek 66

1) Představenstvo schvaluje
a) Rozpočtová pravidla hospodaření družstva,
b) Zásady pro stanovení výše dalších členských vkladů a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a pro tvorbu a použití dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice,
c) Výši poplatku na správu družstva,

2) Představenstvo schvaluje výši úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve
prospěch jednotlivého člena družstva.

Článek 67

1) Schůzi představenstva svolává předseda (místopředseda), popř. pověřený člen představenstva.

2) Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc Musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

3) Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá, přičemž současně předkládá i návrh usnesení.

4) Představenstvo rozhoduje hlasováním. Pro rozhodnutí představenstva je potřebný souhlas nadpoloviční většiny jeho členů. Na zasedání představenstva má každý člen jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

5) Schůzí představenstva se mohou zúčastnit s hlasem poradním pověření členové kontrolní komise

Článek 68

1) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob.

2) V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování, a kteří požádali o zaprotokolování.

3) Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.

Článek 69
Předseda

1) Předseda je orgánem družstva. Předseda organizuje běžnou činnost družstva a řídí jednání představenstva. Plní úkoly uložené členskou schůzí, představenstvem nebo stanovené stanovami. Jemu přísluší:
a) organizovat a řídit jednání a práci představenstva
b) rozhodovat o bytových otázkách v rozsahu určeném ve stanovách
c) řídit běžnou činnost družstva.

2) Za výkon funkce odpovídá předseda družstvu.

3) Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda.

Článek 70
Organizování práce představenstva

V rámci této činnosti předseda družstva:
a) svolává a řídí schůze představenstva a navrhuje program jeho jednání
b) organizuje přípravu schůzí představenstva, rozhoduje o přizvání dalších účastníků jednání a organizačně zajišťuje plnění usnesení představenstva,
c) jedná jménem představenstva navenek ve všech věcech družstva
d) podepisuje s dalším členem představenstva právní jednání, pro která je předepsána písemná forma.

Článek 71
Rozhodování o bytových otázkách

1) V rámci této činnosti předseda
a) přiděluje členům družstevní byty,
b) uzavírá smlouvu o nájmu družstevního bytu podle čl.12 písm.f),
c) uzavírá dohodu o zániku nájmu družstevního bytu podle čl. 45;
d) uzavírá smlouvu o přenechání bytu do nájmu na určitou dobu podle čl. 29.

2) Předseda dále:
a) rozhoduje o rozsahu příslušenství družstevního bytu;
b) dává souhlas ke smlouvě o podnájmu bytu (části bytu) podle ustanovení čl. 42;
c) uděluje souhlas k dočasnému použití bytu nebo jeho části pro jiné účely než bydlení podle
čl. 47 odst. 2.

3) O žádosti členů podle odst. 2 rozhoduje předseda nejdéle do třiceti dnů od jejich podání.
4) O své činnosti podle odst. 1 a 2 informuje předseda představenstvo.

Článek 72
Kontrolní komise

1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a podává jí zprávy o své činnosti. Kontrolní komise je při výkonu své působnosti nezávislá na ostatních orgánech družstva.

2) Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo ztráty družstva.

3) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva.Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Pověření členové kontrolní komise jsou oprávněni se zúčastnit zasedání všech orgánů družstva.

4) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy.

5) K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.

6) Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze družstva.

7) Měsíční výši odměny kontrolní komisi schvaluje členská chůze a to na období do další členské schůze. Nebude-li určeno jinak ve smlouvě o výkonu funkce, výši odměny jednotlivce určuje předseda představenstva družstva na návrh předsedy kontrolní komise s přihlédnutím k účasti a aktivitě člena na jednáních kontrolní komise. Odměna se vyplácí v souladu s rozpočtem družstva z nákladů ostatního hospodaření družstva.

Článek 73

1) Kontrolní komise má 3 (tři) členy.

2) Členové kontrolní komise se volí ze členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva.

3) Předsedu a místopředsedu volí komise ze svých členů. Volbu předsedy řídí nejstarší člen komise.

4) Funkce člena kontrolní komise zaniká volbou nového jejího člena, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.

5) Člena kontrolní komise může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat.

6) Člen kontrolní komise může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení družstvu, neschválí-li kontrolní komise na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

7) Kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze, pokud není zvolený náhradník, který by nastoupil na uvolněné místo člena kontrolní komise.

Článek 74

1) Komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

2) Schůzi kontrolní komise svolává a řídí předseda (místopředseda), popř. pověřený člen kontrolní komise.

3) Podklady pro jednání schůzí, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření, připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také komisi informují o průběhu prověrek a kontrol. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá, přičemž současně předkládá i návrh usnesení.

4) Kontrolní komise rozhoduje hlasováním. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy kontrolní komise.

Část VII.
HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA

Článek 75

1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku.

2. Spolu s účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát.

3. Každý člen družstva je povinen uhradit příslušnou část ztráty vykázané v roční účetní závěrce, resp. schodku zjištěného při likvidaci družstva. V případě zavinění ztráty či schodku protiprávním jednáním orgánů družstva povinnost úhrady členu nevznikne.

4. Představenstvo družstva zajišťuje vypracování řádné účetní závěrky a předloží ji členské schůzi ke schválení. Nahlédnutí do této závěrky si může vyžádat každý člen družstva.

Článek 76
Financování činnosti družstva

Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z členských vkladů, příjmů získaných z bytového hospodářství, příp. z jiných zdrojů.

1) Příjmy na úhradu nákladů a výdajů získává družstvo zejména z poplatků na správu hrazených podle čl. 37 členy družstva – nájemci družstevních bytů, členských příspěvků a jiných úhrad od členů, z finančních výnosů, případně dalších zdrojů.

2) Náklady jsou veškeré oprávněné náklady, které vznikají při hospodaření družstva.

3) Ze zisku hradí družstvo přednostně své povinnosti vůči státu. Zbylý zisk použije podle rozhodnutí členská schůzek přídělům do nedělitelného fondu a dalších zajišťovacích fondů. Zisk nelze rozdělit mezi členy.

4) Ztrátu hradí družstvo podle rozhodnutí členské schůze družstva
a) z nedělitelného fondu nebo jiného zajišťovacího fondu,
b) z fondu dalších členských vkladů uhrazených podle čl.16 (snížení základního kapitálu),
c) rozvržením na členy v poměru podle rozhodnutí shromáždění – členů družstva (uhrazovací
povinnost podle čl. 13 písm. j) lze členům uložit teprve po vyčerpání uvedených fondů),
d) snížením základních členských vkladů,
e) kombinací výše uvedených způsobů.

Článek 77
Fondy družstva

1) Družstvo zřizuje tyto fondy: fond základního kapitálu, nedělitelný fond, pořizovací fond, provozní fond a rezervní fond, příp. další zajišťovací fondy.

2) O použití fondů rozhoduje představenstvo.

3) Tvorba a použití fondů se řídí zvláštními předpisy, těmito stanovami případně dalšími vnitrodružstevními předpisy schválenými členskou schůzí družstva.

Článek 78
Základní kapitál

1) Základní kapitál tvoří souhrn základních členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva.

2) Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů, jde-li o další členské vklady příp. další členské vklady podle čl. 16 (pořizovací a dodatečné), o kterých tak rozhodlo představenstvo.

3. Zapisovaný základní kapitál činí 50.000,–Kč (padesát tisíc korun českých).

Článek 79
Nedělitelný fond

1) Při svém vzniku zřizuje družstvo ze zákona nedělitelný fond ve výši 10 % (deset procent) zapisovaného základního kapitálu.

2) Družstvo doplňuje nedělitelný fond nejméně o 10 % (deset procent) ročního čistého přebytku až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva.

3) Prostředky nedělitelného fondu jsou volně k použití.

4) Zdroje nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva nebo k převodu do fondu družstevní výstavby na pořízení dodatečných investic nebo modernizaci či rekonstrukci bytových domů nebo jinak podle rozhodnutí členské schůze.

5) Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy s výjimkou stanovenou zvláštním zákonem

Článek 80
Fond pořizovacích dalších členských vkladů podle čl.16

1) Pořizovací fond se tvoří z dalších členských vkladů peněžního plnění a další majetkové účasti členů družstva (“členský podíl”). Fond dalších členských vkladů podle čl.16, který je součástí základního kapitálu, se tvoří z peněžního či nepeněžního plnění člena na další členský vklad nebo převodem zdrojů z dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, jsou-li tyto zdroje použity na financování technického zhodnocení domu nebo k pořízení pozemku příslušejícího k domu. Fond se tvoří také převodem zdrojů z fondu dodatečných dalších členských vkladů, změní-li se dodatečný další členský vklad na pořizovací další členský vklad podle čl. 16 odst. 3.

2) Prostředky fondu se použijí výlučně na úhradu nákladů, spojených s výstavbou obytné budovy včetně zaplacení kupní ceny za stavební pozemek. Fond se použije k úhradě ztráty družstva vzniklé převodem družstevního bytu a souvisejícího pozemku do vlastnictví člena podle jiného právního předpisu.

3) Fond se snižuje při převodu družstevního bytu a souvisejícího pozemku, jsou-li tyto převody podle jiného právního předpisu1 povinně bezúplatné, při úplatném převodu družstevního bytu, nebo souvisejícího pozemku, je-li na úhradu kupní ceny započítán nabyvateli další členský vklad, při úhradě ztráty podle odstavce 2 nebo vrácení dalšího členského vkladu nebo jeho části členovi družstva.

4) Fond je tvořen prostředky poskytovanými členy družstva na pořízení budovy s byty členů družstva., resp. k úhradám splátek hypotéčního úvěru.

Článek 81
Fond družstevní výstavby

1) Fond družstevní výstavby je kapitálový fond, který se tvoří z poskytnutých příspěvků na družstevní výstavbu, splátkami úmoru investičního úvěru na družstevní bytovou výstavbu, převodem z doplňkového fondu družstevní výstavby nebo z jiných fondů anebo z dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice při financování technického zhodnocení domu nebo pořízení pozemku příslušejícího k domu.

2) Fond se používá na financování investičních výdajů spojených s družstevní výstavbou, technickým zhodnocením domu nebo s pořízením pozemku příslušejícího k domu. Fond se snižuje při převodu bytu z družstevního vlastnictví podle jiného právního předpisu.

Článek 82
Fond dodatečných dalších členských vkladů podle čl.16

Fond dodatečných dalších členských vkladů podle čl.16, který je součástí základního kapitálu, se tvoří dalšími členskými vklady uhrazenými podle čl.16.

Článek 83
Rezervní fond
Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice

1) Rezervní fond se dlouhodobě vytváří na vrub nákladů pravidelným příspěvkem, který je součástí úhrad či příspěvků dle rozhodnutí příslušného orgánu v rámci družstva.

2) Rezerva se používá na úhradu nákladů na údržbu a opravy společné části bytového fondu (opravy povrchu, společných instalací až k bytovým uzávěrům, měřičům apod.), případně dalších provozních nákladů a na financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytového domu.

3) Nevyčerpaná rezerva nepoužitá v příslušném kalendářním roce se nájemcům nevrací, ale převádí se do příštího roku.

4) Opravy a údržbu bytu a jeho zařízení si zajišťuje a plně hradí ze svého uživatel družstevního bytu (ateliéru, garáže, či jiného nebytového prostoru).

5) Provozní fond je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad placených členy družstva (čl.37), popř. nájemci bytů.

6) Prostředky fondu se používají na úhrady za běžné provozní a správní náklady, které proplácí družstvo zejména na základě došlých faktur a jiných dokladů.

7) Prostředky fondu se evidují podle jednotlivých členů popř. nájemců a vyúčtovávají se ročně podle skutečného či rozpočítaného odběru služeb jednotlivými členy družstva popř. jinými odběrateli služeb.

Část VIII.
ZRUŠENÍ A LIKVIDACE

Článek 84

Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím soudu nebo z dalších důvodů stanovených zákonem.

Článek 85

1) O zrušení družstva rozhoduje členská schůze družstva.

2) O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis.

3) Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce.

4) Rozhodne-li členské schůze o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora.

5) Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Přeměnou se rozumí fúze, rozdělení a změna právní formy. Podrobnosti upravují jiné právní předpisy.

6) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Článek 86

1) Soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu zruší družstvo a nařídí jeho likvidaci jestliže:
a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek;
b) nesplňuje nadále předpoklady vyžadované pro vznik družstva zákonem;
c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se;
d) není schopno po dobu delší než jeden rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel;
e) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi členy;
f) porušuje závažným způsobem ustanovení jiného právního předpisu o hospodaření se svým majetkem;
g) provozuje činnost, která je v rozporu s jiným zákonem, zejména jde-li o takovou činnost, která může ohrozit uspokojování bytových potřeb členů družstva.

2) V případě, že soud rozhodl o zrušení právnické osoby, jmenuje likvidátora.

Článek 87

1) Dnem, kdy je družstvo zrušeno, vstupuje do likvidace.

2) Průběh likvidace družstva upravuje zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Likvidátora jmenuje a odvolává členská schůze. Při likvidaci družstva se postupuje podle zákona a jiných právních předpisů.

Článek 88

1) Dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří včas přihlásili své pohledávky, nelze
podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě zálohy vyplácet ani ho jinak použít.

2) Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku, které je povinen zpracovat, předloží likvidátor ke schválení členské schůze družstva.

3) Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.

4) Likvidační zůstatek se rozděluje mezi členy družstva tak, že se nejprve vrací členům družstva splacená část jejich další majetkové účasti. Nepostačuje-li likvidační zůstatek na vrácení celé splacené další majetkové účasti členů družstva, rozděluje se likvidační zůstatek mezi členy poměrně podle výše splacené další majetkové účasti. Likvidační zůstatek převyšující splacenou další majetkovou účast členů družstva se rozdělí stejnoměrně mezi členy družstva, jejichž členství trvalo ke dni zrušení družstva alespoň jeden rok.

Část IX.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 89

Rozhodnutí orgánů družstva týkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva, jim musí být písemně oznámeno a doručeno.

Článek 90
Podněty členů

O podnětech členů k rozhodnutím a činnosti orgánů družstva rozhodují orgány družstva nejdéle do šedesáti dnů od jejich podání. O jejich vyřízení informuje příslušný orgán družstva člena doporučeným dopisem.

Článek 91
Doručování

1) Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, např. prostřednictvím veřejné datové sítě, a to na adresu, kterou člen sdělil, nebo do místa, které je družstvu známé.

2) Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze.

3) Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí, nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem nebo zaměstnancem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí nebo převzetí odmítne.

4) Rozhodnutí se považuje za doručené, i když nebylo adresátem převzato, bylo-li doručeno na posledně známou adresu, kterou družstvo má v evidenci.
Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna:
a) při doručování písemností funkcionářem nebo zaměstnancem družstva, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí;
b) při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou, nebo jestliže člen přijetí písemnosti odmítl;
c) nebyl-li člen družstva při doručování písemnosti zastižen v místě doručení a jiné místo pro doručení písemností družstvu neoznámil, písemnost se uloží a člen se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si člen družstva písemnost do pěti dnů od jejího uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se člen o uložení písemnosti nedozvěděl. Písemnost se ukládá u pošty, jestliže se doručuje jejím prostřednictvím, nebo v sídle družstva, jestliže se doručuje funkcionářem nebo zaměstnancem družstva;
d) doručením do datové schránky člena zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem.

Článek 92
Počítání času

1) Lhůta k podání odvolání činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení rozhodnutí; počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek, pokud stanovy neurčují jinak

2) Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v měsíci, padne poslední den lhůty na jeho poslední den.

3) Byla-li lhůta prodloužena, má se v pochybnostech zato, že nová lhůta počíná dnem, který následuje po uplynutí lhůty původní.

4) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den.

5) Lhůta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhůty doručena určenému adresátu, nebo jestliže byla podána na poštu.

6) Představenstvo může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty, požádá-li o to člen do patnácti dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání a učinil-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok a v případě zmeškání lhůty k úhradě základního členského vkladu.

Část X.
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 93

1) Pokud dále není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními těchto stanov i právní vztahy vzniklé mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi jeho členy navzájem, před nabytím platnosti těchto stanov. Vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím platnosti těchto stanov se však posuzují podle dosavadních stanov.

2) Funkční období členů orgánů družstva, jimž vznikla funkce před účinností těchto stanov a ke dni účinnosti těchto stanov trvá, skončí podle pravidel stanovených dosavadními právními předpisy, dosavadními stanovami a jinými vnitřními předpisy družstva.

3) O žádostech a odvolání členů, o nichž před nabytím platnosti těchto stanov družstvo
s konečnou platností nerozhodlo, bude rozhodnuto podle těchto stanov.

Článek 94

Stanovy se mění ve svém plném rozsahu tímto novým zněním přijatým shromážděním členů družstva dne 26.5.2014, přičemž tato změna stanov nabývá účinnosti dnem 26.5.2014.

Článek 95

1. Nájemní vztahy se řídí občanským zákoníkem a těmito stanovami.

2. V případech, které nejsou řešeny těmito stanovami, se postupuje podle příslušných ustanovení zákona o korporacích č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy ke stanovám:
1) Seznam původních hodnot jednotlivých družstevních bytů ve vlastnictví (spoluvlastnictví) družstva